Projektová dokumentace

V oblasti zpracování projektových dokumentací spolupracujeme se společností  Kovalprojekt s.r.o.

Projektová dokumentace

Projektová činnost ve výstavbě zahrnuje veškerou nutnou inženýrskou činnost v rámci realizace stavby. Díky naší projektové činnosti ve výstavbě budete moci zjistit dopady stavby na životní prostředí, odhad celkových nákladů při stavbě, projekční řešení včetně návratnosti a proveditelnosti a podobně. Co se týče stavitelství, je projektová činnost ve výstavbě velice důležitým prvkem celého procesu. Jedná se o vypracování všech důležitých dokumentů pro realizaci stavby.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Tato část dokumentace má ze zákona již danou úřední formu a řídí se vyhláškou 503/2006 Sb. stavebního zákona. Na základě této dokumentace vydá příslušný stavební odbor povolení k umístění stavby dle jednotlivých daných parametrů. Ze zákona je tato dokumentace součástí celé mašinérie v dosažení povolení výstavby objektu. V praxi je možné, že Stavební odbor usoudí, že Dokumentace pro území rozhodní se sloučí s Dokumentací pro stavební povolení (či pro ohlášení stavby) a pak není tato dokumentace potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Stavební povolení je požadováno obecně na stavby do 150 m2 zastavěné plochy objektu, s jedním podzemním a 2 nadzemníma podlaží s podkrovím. Skladba a obsah dokumentace se vcelku od sebe nijak neliší, jedná se pouze o název způsobu povolování výstavby. Skladbu a formu dokumentace upravuje příloha č.1 k vyhláškce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona. PD se zákazníkovy po zhruba 6 týdnech předloží kompletní složky obsahujicí vše dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., energetický průkaz náročnosti, požární zprávu a projekty přípojek na inženýrské sítě.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Rozsah Projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven přilohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Je nutné zdůraznit, že pokud vypracování tzv. Prováděcí (někdy označované jako realizační) dokumentace nenařídí stavební úřad, tak její vypracování není povinné. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a řeší i případné nejasnosti nebo nepřesnosti. Její zpracování je vhodné i z důvodu výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály, výkaz výměr a souhrn potřebného materiálu a prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené Projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti POVINEN mít kompletní Dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.

Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné Dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace. Tato dokumentace má své specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bouracích pracích a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích.


Mám zájem